Όροι και Προϋποθέσεις της πλατφόρμας Hedepy – Υπηρεσίες θεραπείας

Ισχύει από τις 17 Φεβρουαρίου 2024

Η Hedepy s.r.o., έχει την καταστατική της έδρα επί της οδού V Tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Πράγα 6, Τσεχική Δημοκρατία, με αριθμό φορολογικού μητρώου 092 06 281, είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας με στοιχεία αναφοράς C 332559 (εφεξής ο “Διαχειριστής” ή “Εμείς“) είναι ο Διαχειριστής της διαδικτυακής πλατφόρμας που διατίθεται στη διεύθυνση www.hedepy.gr και στην εφαρμογή για κινητά με τίτλο Hedepy (μαζί ως η “Πλατφόρμα“).

 

Αυτοί είναι οι όροι και προϋποθέσεις μας (οι “Όροι και Προϋποθέσεις”) και σας συνιστούμε να τους διαβάσετε σε πλήρη έκταση. Εάν δεν επιθυμείτε να το διαβάσετε σε πλήρη έκταση, θα θέλαμε να επισημάνουμε ορισμένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους Όρους και Προϋποθέσεις, τα οποία θεωρούμε καλό να επισημάνουμε ή τα οποία μπορεί να τα θεωρήσετε απρόσμενα.

 

 • Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι γενικά δεν είμαστε εμείς ο πάροχος των Συνεδριών- οι Συνεδρίες σας παρέχονται απευθείας από τον Θεραπευτή. Ωστόσο, εάν λαμβάνετε τη Συνεδρία ως παροχή από τον εργοδότη σας ή τον συνεργάτη σας, σε αυτήν την περίπτωση σας παρέχουμε τη Συνεδρία εμείς οι ίδιοι.
 • Οι Όροι και Προϋποθέσεις και η αμοιβαία σχέση μας διέπονται από το τσεχικό δίκαιο, ακόμη και αν περιλαμβάνουν διεθνή (αλλοδαπά) στοιχεία.  Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τυχόν τοπικά ισχύοντα δικαιώματα των καταναλωτών.
 • Μπορούμε να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε μονομερώς τη διατύπωση των Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή. Η νέα διατύπωση των Όρων και Προϋποθέσεων τίθεται σε ισχύ την 15η ημέρα της δημοσίευσής της στην Πλατφόρμα. Θα σας ενημερώσουμε για μια τέτοια αλλαγή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της Πλατφόρμας και όταν συνδέεστε στο Λογαριασμό σας. Εάν δεν συμφωνείτε με τη νέα διατύπωση των Όρων και Προϋποθέσεων, μπορείτε να καταγγείλετε αμέσως τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό θα γίνει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της προηγούμενης διατύπωσης των Όρων και Προϋποθέσεων. Στην περίπτωση αυτή, η Σύμβαση θα καταγγελθεί την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της κοινοποιηθείσας αλλαγής. Εάν δεν ασκήσετε το δικαίωμά σας να καταγγείλετε τη Σύμβαση, η νέα διατύπωση των Όρων και Προϋποθέσεων θα θεωρηθεί ως αποδεκτή.
 • Η παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών υγείας ή ιατρικών υπηρεσιών δεν αποτελεί μέρος των Υπηρεσιών ή των Συνεδριών. 
 • Μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνεδρία το αργότερο 24 ώρες πριν από την ώρα και την ημερομηνία διεξαγωγής της. Εάν την ακυρώσετε αργότερα από 24 ώρες πριν από την ώρα της, δεν θα σας επιστρέψουμε το ποσό που έχετε ήδη καταβάλει για τη Συνεδρία.
 • Σημειώστε ότι εάν μας δώσετε λανθασμένα ή μη πλήρη στοιχεία ή πληροφορίες κατά την εγγραφή του Λογαριασμού στην Πλατφόρμα ή την κράτηση της Συνεδρίας, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που μπορεί να προκληθεί από αυτό. Σημειώστε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις συνεδρίες που πραγματοποιούνται από τον Θεραπευτή και το περιεχόμενο που αναρτάται από αυτόν. Ο Θεραπευτής είναι άμεσα και πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη Συνεδρία ή από τις πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν. Ωστόσο, είστε πάντα υπεύθυνοι για τις δικές σας ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια συνεδρία θεραπείας. Επιπλέον, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που μπορεί να προκληθεί από κακή χρήση της Πλατφόρμας ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης της Πλατφόρμας ή για περιορισμό ή διακοπή της διαθεσιμότητας της Πλατφόρμας.
 • Αναγνωρίζετε ότι έχουμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να απενεργοποιήσουμε προσωρινά ή πλήρως τη χρήση του Λογαριασμού και να μπλοκάρουμε τον Λογαριασμό από την κράτηση Συνεδριών, εάν παραβιάζετε τις υποχρεώσεις σας βάσει της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων) ή σε σχέση με τη χρήση της Πλατφόρμας, ή παραβιάζετε τους ισχύοντες νόμους και τους γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς, ανάλογα με τη σοβαρότητα μιας τέτοιας παραβίασης ή εάν συνεχίζετε να ακυρώνετε και να επαναπρογραμματίζετε τις συνεδρίες θεραπείας χωρίς συγκεκριμένο λόγο.
 • Ως καταναλωτής, έχετε γενικά το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση που συνάπτεται ηλεκτρονικά εντός 14 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ηλεκτρονικά χωρίς λόγο. Επισημαίνεται ότι δεν έχετε αυτό το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εάν σας έχουμε ήδη παράσχει τις υπηρεσίες βάσει της Σύμβασης σε πλήρη έκταση. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε συνάψει τη Σύμβαση μαζί σας και σας έχουμε παράσχει τις Υπηρεσίες, δεν έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτή τη διαδικασία, δεν θα σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες στο πλαίσιο της σύμβασης μέχρι να παρέλθει η περίοδος υπαναχώρησης των 14 ημερών. Αυτό ισχύει και για την αγορά κουπονιών μέσω της Πλατφόρμας.

 

1. Ποιος είναι ο σκοπός της πλατφόρμας Hedepy και ποιος είναι ο σκοπός των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων;

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει

 • πληροφορίες για το ευρύ κοινό με έμφαση στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική,
 • περιβάλλον για την παροχή διαδικτυακών συμβουλών, ιδίως στον τομέα της θεραπείας και της καθοδήγησης από έμπειρους θεραπευτές. (ο “Θεραπευτής”)

 

Μέσω της Πλατφόρμας, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας βάσει σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών και τη χρήση της Πλατφόρμας (“Σύμβαση“), η οποία συνίσταται ιδίως στην παροχή πρόσβασης στην Πλατφόρμα, στη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού, στη διαχείριση του λογαριασμού, στη δυνατότητα χρήσης της Πλατφόρμας και άλλων υπηρεσιών όπως περιγράφονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (“Υπηρεσίες“).

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη Σύμβαση που συνάπτουμε εμείς, ως Διαχειριστής της Πλατφόρμας, με κάθε χρήστη της Πλατφόρμας ο οποίος κάνει κράτηση μεμονωμένων Συνεδριών μέσω της Πλατφόρμας και συμμετέχει σε αυτές (ο “Πελάτης” ή “Εσείς“) (ο Πελάτης και ο Διαχειριστής αναφέρονται εφεξής από κοινού ως τα συμβαλλόμενα “Μέρη“). Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που προκύπτουν σε σχέση με ή βάσει της Σύμβασης. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Μπορούμε επίσης να διαπραγματευτούμε μια Σύμβαση υπό όρους διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οπότε υπερισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στη Σύμβαση.

Εάν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα και να κάνετε κράτηση για τη Συνεδρία, είναι απαραίτητο να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, να εξοικειωθείτε με την Πολιτική Απορρήτου και να συνάψετε τη Σύμβαση μαζί μας.   

Η Σύμβαση και οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το τσεχικό δίκαιο, ιδίως από τον νόμο αριθ. 89/2012, Coll., του Αστικού Κώδικα, όπως έχει τροποποιηθεί. Εάν η σχέση που εδραιώνεται από τη Σύμβαση περιλαμβάνει ένα διεθνές (ξένο) μέρος, τότε τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση διέπεται από το Τσεχικό δίκαιο. Αυτό δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα καταναλωτή που απορρέουν από τους γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς. 

Μπορούμε να αλλάξουμε ή να συμπληρώσουμε μονομερώς τη διατύπωση των Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή. Η νέα διατύπωση των Όρων τίθεται σε ισχύ τη 15η ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Πλατφόρμα. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με μια τέτοια αλλαγή μέσω ενημερωτικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της Πλατφόρμας ή όταν συνδέεστε στο Λογαριασμό Πελάτη σας. Εάν δεν συμφωνείτε με τη νέα διατύπωση των Όρων και Προϋποθέσεων, μπορείτε να καταγγείλετε αμέσως τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την περίοδο ισχύος του προηγούμενου κειμένου των Όρων και Προϋποθέσεων. Στην περίπτωση αυτή, η Σύμβαση θα καταγγελθεί την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της κοινοποιηθείσας αλλαγής. Εάν δεν ασκήσετε το δικαίωμά σας να καταγγείλετε τη Σύμβαση, η νέα διατύπωση των Όρων και Προϋποθέσεων θα θεωρηθεί αποδεκτή.

 

Αν χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας:

Hedepy s.r.o.

V Tišině 474/3

160 00 Prague 6

e-mail: support@hedepy.gr

telephone: +30 694 244 8711

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Καθώς είμαστε “ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών” και διαχειριζόμαστε την “διαδικτυακή πλατφόρμα”, πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 για την Ενιαία Αγορά Ψηφιακών Υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ (Digital Services Act) (“DSA”). Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά μας και τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την DSA σχετικά με το ενδεχόμενο παράνομο περιεχόμενο στην Πλατφόρμα. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας είναι το support@hedepy.gr και είναι επίσης ένα καθορισμένο σημείο επικοινωνίας για εσάς αλλά και για τις κρατικές αρχές σχετικά με τα θέματα που σχετίζονται με την DSA- είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί μας στα ελληνικά και τα αγγλικά.

 

2. Σε ποιον απευθύνεται η πλατφόρμα;

Η Πλατφόρμα απευθύνεται στο ευρύ κοινό με σκοπό την ευαισθητοποίηση του σχετικά με το θέμα της ψυχοθεραπείας και της ψυχικής υγείας. Επιπλέον, είναι δυνατό να κλείσετε ραντεβού μέσω της Πλατφόρμας (“Συνεδρία“) με έναν σύμβουλο στον τομέα της θεραπείας ή της συμβουλευτικής (έναν “Θεραπευτή“).

 

 

3. Παρέχουμε υπηρεσίες υγείας;

Υπηρεσίες υγείας δεν παρέχονται ούτε διαμεσολαβούνται μέσω της Πλατφόρμας. Η διαμεσολάβηση ή η παροχή υπηρεσιών υγείας δεν είναι ούτε πρόθεση ούτε σκοπός τόσο του Διαχειριστή και των Θεραπευτών όσο και της Πλατφόρμας.

 

Με την κράτηση της Συνεδρίας, έρχεστε σε επαφή με τον Θεραπευτή εθελοντικά και κατόπιν δικής σας επιθυμίας. Αναγνωρίζετε ότι αυτή η επαφή και η επικοινωνία στο πλαίσιο της Συνεδρίας δεν αποτελεί μέρος της υγειονομικής περίθαλψης και ότι ο Θεραπευτής δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την υγεία σας.

 

Εάν λάβετε, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας, σύσταση από τον Θεραπευτή να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια, είστε υποχρεωμένοι να λάβετε υπόψη αυτές τις συστάσεις και να τις συμπεριλάβετε στην επόμενη δράση σας. Ούτε ο Διαχειριστής ούτε ο Θεραπευτής φέρουν ευθύνη για τις ενέργειές σας πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη Συνεδρία. Εσείς είστε πάντα υπεύθυνοι για όλες τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας.

 

 

4. Πώς συνάπτεται η σύμβαση και γιατί να δημιουργηθεί λογαριασμός;

Θα συνάψουμε από κοινού τη Σύμβαση με την εγγραφή του λογαριασμού χρήστη σας στην Πλατφόρμα (ο “Λογαριασμός“), η Σύμβαση συνάπτεται και τίθεται σε ισχύ με την παράδοση της αποδοχής της εγγραφής του Λογαριασμού, την οποία θα αποστείλουμε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στο πλαίσιο της εγγραφής.

 

Αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συνάψουμε τη Σύμβαση (μπορούμε να αρνηθούμε την εγγραφή του Λογαριασμού). Η σύναψη Σύμβασης τίθεται στην απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ιδίως με πρόσωπα που έχουν προηγουμένως παραβιάσει τη Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων) ή ενήργησαν κατά παράβαση γενικά δεσμευτικών νομικών διατάξεων.

 

Αποδεχόμενοι τους Όρους και Προϋποθέσεις και επιβεβαιώνοντας ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου, εκφράζετε τη συγκατάθεσή σας για τη σύναψη της Σύμβασης, βάσει της οποίας θα σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα και τις Υπηρεσίες μας. Ως εκ τούτου, η χρήση της Πλατφόρμας για τους σκοπούς της παραγγελίας μιας Συνεδρίας είναι δυνατή μόνο βάσει της εγγραφής του Λογαριασμού, μέσω του οποίου θα μπορείτε να επισκέπτεστε τα προφίλ των θεραπευτών (“Προφίλ θεραπευτή“), να κλείνετε μεμονωμένες ημερομηνίες Συνεδριών και να χρησιμοποιείτε τις άλλες Υπηρεσίες μας.

Με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων, επιβεβαιώνετε ότι δεν είστε ανήλικος και ότι έχετε πλήρη νομική ικανότητα για τη σύναψη της Σύμβασης. Σε περίπτωση που είστε ανήλικος ή δεν έχετε πλήρη νομική ικανότητα για τη σύναψη της Σύμβασης, απαιτείται η συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα σας για τη σύναψη της Σύμβασης και την παρακολούθηση των Συνεδριών. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να αποδείξετε ότι είστε ενήλικος, ότι έχετε πλήρη νομική ικανότητα ή ότι ο νόμιμος κηδεμόνας σας έχει εκφράσει τη συγκατάθεσή του για τη σύναψη της Σύμβασης ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν το αποδείξετε, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τον Λογαριασμό σας και να καταγγείλουμε τη Σύμβαση. Εάν δεν αποδείξετε την πλήρη νομική σας ικανότητα κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας, η Συνεδρία μπορεί να τερματιστεί αμέσως και το τίμημα της Συνεδρίας δεν επιστρέφεται.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν επεμβαίνουμε στο περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην Πλατφόρμα, καθώς το πεδίο εφαρμογής αυτού του περιεχομένου περιορίζεται σε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα στο προφίλ σας, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και πληροφορίες σχετικά με τις συνεδρίες που έχετε κλείσει ή που έχετε ήδη παρακολουθήσει.

 

 

5. Πώς μπορώ να εγγραφώ στην Πλατφόρμα και να δημιουργήσω έναν Λογαριασμό;

Η εγγραφή ενός Λογαριασμού πραγματοποιείται μέσω της Πλατφόρμας, όπου θα συμπληρώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, θα συμφωνήσετε ότι έχετε εξοικειωθεί με τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου και, ως εκ τούτου, θα συμφωνήσετε με τη σύναψη της Σύμβασης.

Κατά την καταχώρησή σας στο Λογαριασμό, υποχρεούστε να δώσετε μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και έναν κωδικό πρόσβασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση στο Λογαριασμό σας, μέσω του οποίου είναι δυνατή η παραγγελία Συνεδριών και η σύνδεση με αυτές. Τα υπόλοιπα δεδομένα που ενδέχεται να παρέχονται κατά την εγγραφή είναι προαιρετικά, ωστόσο, εάν τα συμπληρώσετε, πρέπει να παρέχετε αληθή στοιχεία, και εάν τα αλλάξετε κατά τη διάρκεια της χρήσης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την αλλαγή χωρίς περιττή καθυστέρηση.

Δεν ευθυνόμαστε απέναντί σας για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστείτε από την παροχή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών κατά την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα. Δεν επαληθεύουμε την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των στοιχείων που έχετε παράσχει.

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών για να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και να συνδεθείτε σε μια Συνεδρία- σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να τον δημιουργήσετε χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα σας. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, δηλώνετε ότι έχετε τη συγκατάθεση του γονέα σας ή ότι είστε αρκετά ώριμος πνευματικά ώστε να είστε σε θέση να εξετάσετε μόνοι σας όλους τους όρους και τους κανόνες της Σύμβασης και της παροχής των Υπηρεσιών. Εάν είστε διστακτικοί, θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε γονέα σας και να ζητάτε τη συγκατάθεσή του.

Είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη να χρησιμοποιείτε το όνομα σύνδεσης, τον κωδικό πρόσβασης ή/και άλλους κωδικούς σύνδεσης που παρέχονται κατά την εγγραφή. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία προκύψει σε περίπτωση γνωστοποίησης, κλοπής ή κατάχρησης των στοιχείων σύνδεσής σας από τρίτους και, σε τέτοια περίπτωση, υποχρεούστε να αλλάξετε αμέσως τα στοιχεία σύνδεσης και να μας ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση. Παρακαλούμε να μην μοιραστείτε ή αποκαλύψετε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σας με/σε κανέναν. Κάθε Πελάτης μπορεί να έχει μόνο έναν Λογαριασμό στην Πλατφόρμα και δεν δικαιούται να επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τον εν λόγω Λογαριασμό.

Εάν έχετε περισσότερους από έναν ενεργούς Λογαριασμούς στην Πλατφόρμα, υποχρεούστε να μας ενημερώσετε σχετικά με την κατάσταση αυτή, προκειμένου να συνδέσουμε αυτούς τους Λογαριασμούς και να παρακολουθούμε τις Συνεδρίες. Θα διαγράψουμε έναν από τους Λογαριασμούς μετά τη σύζευξή του με τον άλλο, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μας.

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να ακυρώσουμε τον Λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Στείλτε μας το αίτημα ακύρωσης του Λογαριασμού εγγράφως στη διεύθυνση της έδρας μας ή ηλεκτρονικά στο e-mail: support@hedepy.gr

Αναγνωρίζετε ότι έχουμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να απενεργοποιήσουμε προσωρινά ή πλήρως τη χρήση του Λογαριασμού και να μπλοκάρουμε τον Λογαριασμό σας από την κράτηση Συνεδριών, ιδίως σε περίπτωση που παραβιάζετε τις υποχρεώσεις σας βάσει της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων) ή, σε σχέση με τη χρήση της Πλατφόρμας, παραβιάζετε γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς, ανάλογα με τη σοβαρότητα της εν λόγω παραβίασης ή αν συνεχίζετε να ακυρώνετε και να επαναπρογραμματίζετε τις Συνεδρίες χωρίς συγκεκριμένο και δίκαιο λόγο.

 

 

6. Ποιο είναι το περιεχόμενο των Υπηρεσιών μας;

Με βάση τη Σύμβαση, αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε Υπηρεσίες στο βαθμό που επιτρέπεται από τις λειτουργίες του σχετικού Λογαριασμού, επομένως, θα σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα για να κανονίσετε Συνεδρίες με τον επιλεγμένο θεραπευτή σας, να διαχειριστείτε τον Λογαριασμό σας και, εάν είναι απαραίτητο, να χρησιμοποιήσετε άλλες υπηρεσίες που η Πλατφόρμα καθιστά δυνατές για εσάς μέσω του Λογαριασμού.

Αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι συνεδρίες παρέχονται από θεραπευτές, με τους οποίους συνάπτετε ειδική σύμβαση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (“Σύμβαση με θεραπευτή“). Η Σύμβαση με έναν Θεραπευτή διέπεται από τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 9 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Αναγνωρίζετε ότι η παραγγελία της Συνεδρίας μέσω της Πλατφόρμας δεν δημιουργεί καμία συμβατική σχέση μεταξύ ημών και υμών. Όλες οι συμβατικές σχέσεις που προκύπτουν από την παραγγελία της Συνεδρίας δημιουργούνται μεταξύ του εκάστοτε Θεραπευτή και εσάς.

Εάν παραβιάσετε τις υποχρεώσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων προς εμάς ή προς τον Θεραπευτή, είτε σκόπιμα είτε όχι, είστε υπεύθυνοι για τη ζημία που προκλήθηκε και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μας αποζημιώσετε για όλα τα έξοδα στα οποία αναγκαστήκαμε να υποβληθούμε για να αποκαταστήσουμε τη ζημιογόνο κατάσταση που προέκυψε λόγω της παραβατικής συμπεριφοράς σας.

Λάβετε υπόψη ότι το περιεχόμενο της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ των Θεραπευτών, προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά προώθηση ή έγκριση των προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, θεραπειών, κατασκευαστών, παρόχων, εμπορικών σημάτων ή ιδεών που περιγράφονται ή απεικονίζονται.

Αναγνωρίζετε ότι η Πλατφόρμα ή ο Λογαριασμός δεν είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιμα όλο το εικοσιτετράωρο, ιδίως όσον αφορά την απαραίτητη συντήρηση του εξοπλισμού υλικού και του λογισμικού μας ή την απαραίτητη συντήρηση του εξοπλισμού υλικού και του λογισμικού τρίτων μερών που μας παρέχουν τη λειτουργία της Πλατφόρμας ή άλλων σχετικών υπηρεσιών, λόγω ανωτέρας βίας, ενέργειας τρίτων μερών ή διακοπής ρεύματος ή συνδεσιμότητας. Θα ειδοποιηθείτε για τυχόν διακοπές λειτουργίας της Πλατφόρμας, αν είναι δυνατόν, μέσω της Πλατφόρμας ή του Λογαριασμού σας.

 

 

7. Πώς κλείνω μια συνεδρία και πώς πραγματοποιείται η συνεδρία;

Μέσω της Πλατφόρμας, μπορείτε να ορίσετε την ώρα και την ημερομηνία της Συνεδρίας με τον επιλεγμένο Θεραπευτή με την επιλεγμένη εξειδίκευση μέσω του Προφίλ του Θεραπευτή, όπου οι μεμονωμένοι Θεραπευτές αναγράφουν ελεύθερες ημερομηνίες Συνεδριών.

Όταν αναζητάτε τον Θεραπευτή, κατατάσσουμε τα Προφίλ των Θεραπευτών με την προεπιλεγμένη κατάταξη που ονομάζεται “συνιστώμενη”. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε άλλους τρόπους κατάταξης των Θεραπευτών και των προφίλ τους, όπως με βάση τη διάρκεια της εμπειρίας τους, τον αριθμό των κριτικών και τη χαμηλότερη ή υψηλότερη τιμή για τη συνεδρία. Ενδέχεται να προστεθούν και άλλοι τρόποι. Τα ακόλουθα κριτήρια είναι καθοριστικά για τη θέση στη συνιστώμενη κατάταξη: ο αριθμός των Συνεδριών που παρέχονται από τον Θεραπευτή μέσω της Πλατφόρμας, ο αριθμός των ημερομηνιών Συνεδριών που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες για κράτηση, ο αριθμός των Συνεδριών που ακυρώθηκαν από τον Θεραπευτή και ο αριθμός και ο μέσος όρος των κριτικών. Όλα αυτά τα κριτήρια έχουν την ίδια αξία και είναι ισότιμα μεταξύ τους.

Θα κάνετε την παραγγελία της συνεδρίας μέσω της συγκεκριμένης προσφοράς που είναι διαθέσιμη στο προφίλ του συγκεκριμένου Θεραπευτή. Μέσα στη φόρμα παραγγελίας, θα συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία και, εάν είναι απαραίτητο, τις λεπτομέρειες της εντολής σας. Με την τοποθέτηση της παραγγελίας στο Προφίλ του Θεραπευτή, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη σύναψη Σύμβασης με τον Θεραπευτή.    

Πραγματοποιείτε μια παραγγελία για τη Συνεδρία κάνοντας κλικ στο κουμπί “ΠΛΗΡΩΜΗ”, το οποίο σας δεσμεύει για την πληρωμή. Από την στιγμή που κάνετε κλικ στο κουμπί, η Σύμβαση Θεραπευτή συνάπτεται μεταξύ εσάς και του Θεραπευτή.

Στη συνέχεια, θα πληρώσετε την τιμή για τη Συνεδρία στο ποσό που καθορίζεται στο Προφίλ του θεραπευτή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο πληρωμής του τιμήματος στο άρθρο 10 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Αφού πληρώσετε το αντίτιμο για τη συνεδρία, θα σας αποσταλεί επιβεβαίωση της παραγγελίας σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο Θεραπευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας παράσχει τη Συνεδρία και συνάπτεται τη Σύμβαση με τον Θεραπευτή μεταξύ εσάς και του Θεραπευτή.

Αμέσως μόλις παραγγείλετε τη Συνεδρία για μια συγκεκριμένη ώρα και ημέρα με έναν συγκεκριμένο Θεραπευτή και πληρώσετε το αντίτιμο για τη Συνεδρία, θα σας στείλουμε μια επιβεβαίωση της ημερομηνίας της Συνεδρίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα σας στείλουμε επίσης έναν σύνδεσμο πριν από την ημερομηνία της Συνεδρίας, μέσω του οποίου θα επικοινωνήσετε με τον Θεραπευτή.

Η ίδια η Συνεδρία πραγματοποιείται on-line μέσω της εφαρμογής της Twilio Inc, η οποία είναι διαθέσιμη απευθείας από την Πλατφόρμα. Μπορείτε να επιλέξετε, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, αν η Συνεδρία θα πραγματοποιηθεί μόνο σε κείμενο, σε ήχο ή σε μορφή ήχου-βίντεο.

Μια απλή Συνεδρία διαρκεί 50 λεπτά ή 90 λεπτά σε περίπτωση θεραπείας ζεύγους ή θεραπείας που περιλαμβάνει πολλούς Πελάτες, με το ημερολόγιο που είναι προσβάσιμο στο προφίλ θεραπευτή να την εμφανίζει ως συνεδρία 60 λεπτών ή 100 λεπτών. Η κράτηση της Συνεδρίας μπορεί να γίνει έως και 24 ώρες νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας , ο Πελάτης και ο Θεραπευτής μπορούν να συμφωνήσουν τον αριθμό των πρόσθετων Συνεδριών και την κανονικότητά τους, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή μπορεί στη συνέχεια να υλοποιηθεί με την παραγγελία πρόσθετων Συνεδριών από τον Λογαριασμό σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες Όρους.

 

Ο Θεραπευτής θα περιμένει ηλεκτρονικά στη βιντεοκλήση της Συνεδρίας 20 λεπτά μετά την έναρξη της Συνεδρίας . Εάν κάνετε check in με καθυστέρηση, ο χρόνος της Συνεδρίας δεν θα παραταθεί κατά το χρόνο που καθυστερήσατε. Εάν δεν κάνετε καθόλου check in στην τηλεδιάσκεψη Συνεδρίας εντός 20 λεπτών, ο Θεραπευτής θα σας αποσυνδέσει από την τηλεδιάσκεψη και η Συνεδρία θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη, επομένως δεν θα σας επιστρέψουμε το τίμημα για την εν λόγω Συνεδρία .

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την πρώτη Συνεδρία και πραγματοποιήσατε την πληρωμή απευθείας και συμμετείχατε στη Συνεδρία, μπορείτε να στείλετε αίτημα επιστροφής του ποσού που καταβάλατε για τη Συνεδρία εντός 7 ημερών από τη Συνεδρία στο e-mail: support@hedepy.gr και το ποσό θα επιστραφεί στο λογαριασμό από τον οποίο καταβλήθηκε εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Αυτό ισχύει μόνο για την πρώτη σύνοδο και κάθε πελάτης μπορεί να ασκήσει αυτή τη δυνατότητα το πολύ μία φορά.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την πρώτη Συνεδρία και πραγματοποιήσατε την πληρωμή με τη χρήση της Συνδρομής ή του Κουπονιού και έχετε συμμετάσχει στη Συνεδρία , μπορείτε να στείλετε αίτημα για νέα Συνεδρία της ίδιας αξίας εντός 7 ημερών από τη Συνεδρίαση στο e-mail: support@hedepy.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα κανονίσουμε νέα ημερομηνία για Συνεδρία με άλλον θεραπευτή. Αυτό ισχύει μόνο για την πρώτη Συνεδρία και κάθε Πελάτης μπορεί να ασκήσει αυτή την επιλογή το πολύ μία φορά.

Μπορείτε να ακυρώσετε μια παραγγελθείσα Συνεδρία το αργότερο 24 ώρες πριν από την ώρα και την ημερομηνία διεξαγωγής της. Μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνεδρία μέσω του Λογαριασμού σας, οπότε θα σας επιστραφεί το ποσό που καταβάλατε για τη Συνεδρία στο λογαριασμό από τον οποίο πληρώθηκε ή θα ανανεωθεί ο αρχικός αριθμός των Προπληρωμένων Συνεδριών. Εάν η Συνεδρία έχει πληρωθεί με κουπόνι, η αίτηση ακύρωσης πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο e-mail: support@hedepy.gr και στην περίπτωση αυτή θα σας επιτραπεί να επιλέξετε άλλη ημερομηνία της Συνεδρίας – η διαδικασία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για την περίοδο ισχύος του κουπονιού. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον συμφωνεί ο θεραπευτής, μπορεί να είναι δυνατή η ανανέωση μιας συνεδρίας αργότερα από 24 ώρες πριν από την ώρα και την ημερομηνία της. Ωστόσο, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι θα είναι δυνατή μια τέτοια μετάθεση.

 

Σε περίπτωση που δεν συμμετάσχετε σε μια προγραμματισμένη Συνεδρία ή την ακυρώσετε σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, το ποσό που καταβλήθηκε για τη Συνεδρία ή το ποσό του κουπονιού που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή της Συνεδρίας κατά την κράτησή της, καταπίπτει ως εφάπαξ αποζημίωση για την προγραμματισμένη Συνεδρία υπέρ του Θεραπευτή και της Πλατφόρμας.

Σε περίπτωση ακύρωσης της Συνεδρίας από τον Θεραπευτή ή μη πραγματοποίησης της Συνεδρίας για λόγους που οφείλονται στον Θεραπευτή ή στην Πλατφόρμα και ταυτόχρονα δεν συμφωνούμε διαφορετικά μαζί σας, θα σας επιστραφεί το αντίτιμο της Συνεδρίας με μεταφορά των χρημάτων πίσω στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο πληρώθηκε η παραγγελία της Συνεδρίας. Σε περίπτωση πληρωμής της παραγγελίας με κουπόνι, θα είναι δυνατή η χρήση του ίδιου κουπονιού που χρησιμοποιήθηκε για την ακυρωθείσα συνεδρία για την παραγγελία νέας συνεδρίας της ίδιας αξίας. Ο Θεραπευτής μπορεί επίσης να σας ζητήσει να επαναπρογραμματίσετε τη Συνεδρία, ωστόσο δεν είστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσετε έναν τέτοιο επαναπρογραμματισμό.

 

8. Ποια είναι η χρήση των κουπονιών;

Μέσω της Πλατφόρμας, μπορείτε επίσης να παραγγείλετε το κουπόνι μας για κλήρωση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο ποσό που θα επιλέξετε (“Κουπόνι“). Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για την παραγγελία και την πληρωμή ενός κουπονιού, ομοίως με την κράτηση της ημερομηνίας της συνεδρίας. Με βάση μια σύμβαση αγοράς που αφορά την αγορά του κουπονιού, έχετε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως στην περίπτωση της σύμβασης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα του καταναλωτή.

 

9. Πώς λειτουργεί μια συνδρομή μέλους;

Οι συνεδρίες μπορούν επίσης να παρέχονται ως μέρος μιας μηνιαίας συνδρομής (“Συνδρομή”). Ως μέρος της συνδρομής σας, μπορείτε να φτιάξετε ένα μηνιαίο πρόγραμμα στον λογαριασμό σας με βάση τον αριθμό των επιλεγμένων συνεδριών που προπληρώθηκαν για κάθε μήνα για τον τρέχοντα επιλεγμένο Θεραπευτή (“Προπληρωμένες Συνεδρίες”). Η συνδρομή θα προκαταβάλλεται πάντα για κάθε επόμενο ημερολογιακό μήνα, με βάση αυτόματες πληρωμές από την καθορισμένη πιστωτική κάρτα. Η επιβεβαίωση πληρωμής για τη Συνδρομή θα σταλεί στη διεύθυνση email που αναγράφεται στον Λογαριασμό σας. 

Μετά την πληρωμή της Συνδρομής, ο επιλεγμένος αριθμός διαθέσιμων Προπληρωμένων Συνεδριών θα προστεθεί στον Λογαριασμό σας και μπορεί να εξαργυρωθεί ως μέρος της κράτησης Συνεδριών. Οι μη ζητούμενες διαθέσιμες προπληρωμένες συνεδρίες για κάθε ημερολογιακό μήνα μπορούν να μεταφερθούν στον επόμενο μήνα κατά τη διάρκεια της Συνδρομής. 

Η συνδρομή σας μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, με ισχύ από τον επόμενο ημερολογιακό μήνα για τον οποίο δεν έχετε ακόμη χρεωθεί για τη Συνδρομή. Σε περίπτωση που έχετε αζήτητες προπληρωμένες συνεδρίες στο τέλος της Συνδρομής σας, κουπόνια μιας χρήσης θα αποσταλούν στη διεύθυνση e-mail σας που καθορίζεται στο λογαριασμό σας σε αντάλλαγμα για τις αζήτητες προπληρωμένες συνεδρίες. Η διαρκεια αυτών των Κουπονιών είναι 1 έτος από την ημερομηνία έκδοσής τους. Μετά από αυτή την περίοδο, αυτά τα Κουπόνια καταπίπτουν στον Διαχειριστή.

Για όλη τη διάρκεια της τρέχουσας Συνδρομής, η τιμή της Συνδρομής και ο αριθμός των Προπληρωμένων Συνεδριών στη Συνδρομή θα αντιστοιχεί στην τιμή για μια Συνεδρία με τον επιλεγμένο Θεραπευτή που ισχύει τον πρώτο μήνα της τρέχουσας Συνδρομής. Τυχόν αύξηση της τιμής των Συνεδριών του Θεραπευτή (λόγω αλλαγής του τιμοκαταλόγου ή προώθησης του Θεραπευτή σε υψηλότερη κατηγορία ατομικών Συμβουλών) δεν επηρεάζει τον αριθμό των Προπληρωμένων Συνεδριών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Συνδρομής.

 

10. Πώς πληρώνω για μια συνεδρία;

Το κόστος της Συνεδρίας μπορεί να πληρωθεί μέσω της πύλης πληρωμών της Comgate Payments a.s., προσβάσιμη από τον Διακομιστή ή μέσω της Συνδρομής με Προπληρωμένες Συνεδρίες ή με την εξαργύρωση του κουπονιού (εάν η παραγγελία της Συνεδρίας επιτρέπει αυτή την επιλογή). 

Η επιβεβαίωση της πληρωμής για τη Συνεδρία ή το Κουπόνι θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή του Λογαριασμού. Με τον ίδιο τρόπο, θα σας αποσταλεί επιβεβαίωση πληρωμής με το Κουπόνι στο e-mail που έχετε δηλώσει στο Λογαριασμό. Το λογιστικό έγγραφο για τη Συνεδρία ως τέτοια θα σας αποσταλεί από εμάς ως Διαχειριστή, με το φορολογικό έγγραφο να εκδίδεται στο όνομα και για λογαριασμό του Θεραπευτή.

Το φορολογικό έγγραφο θα εκδοθεί και θα αποσταλεί μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας ή μετά τη λήξη του χρόνου της συνεδρίας επί ματαίω χωρίς την ακύρωσή της, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν η Συνεδρία πληρώθηκε με κουπόνι, το λογιστικό έγγραφο θα αποσταλεί στον πελάτη που εξαργύρωσε το κουπόνι και όχι στο πρόσωπο που το αγόρασε.

Εάν το κουπόνι δεν εξαργυρωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του, τότε θεωρείται ότι έχει εξαργυρωθεί και το ποσό που καταβλήθηκε καταπίπτει ως εφάπαξ αποζημίωση προς τον Διαχειριστή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις συναφείς δραστηριότητες.

 

11. Πότε συνάπτω σύμβαση με έναν θεραπευτή και ποιο είναι το περιεχόμενό της;

Με την κράτηση συνεδρίας, δηλαδή με την αποστολή της παραγγελίας και την πληρωμή της Συνεδρίας, συνάπτετε τη Σύμβαση με τον Θεραπευτή, εφόσον το περιεχόμενό της καθορίζεται από την παραγγελία Συνεδρίας και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Βάσει της Σύμβασης με τον Θεραπευτή, ο Θεραπευτής παρέχει στον Πελάτη υπηρεσίες που συνίστανται σε συμβουλευτική εργασία και ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι συμβουλές και οι συστάσεις που παρέχονται από τον Θεραπευτή κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν τη λήψη αποφάσεων και τη βούληση του Πελάτη για τις υποθέσεις του.

Πέραν των όσων ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, δεν θα επιβαρυνθείτε με κανένα πρόσθετο κόστος έναντι του Θεραπευτή σε σχέση με την ακύρωση της Συνεδρίας.

Οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται στον Θεραπευτή κατά τη διάρκεια μιας Συνεδρίας θεωρούνται εμπιστευτικές και ο Θεραπευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, να τις τηρήσει εμπιστευτικά. Το απόρρητο του Θεραπευτή περιορίζεται ιδίως εάν, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, έχει τη λεγόμενη υποχρέωση γνωστοποίησης ότι έχει διαπραχθεί ή ενδέχεται να έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο Θεραπευτής μπορεί να συμβουλεύεται την πορεία και τη διεξαγωγή των Συνεδριών με άλλους επαγγελματίες για να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των παρεχόμενων Συνεδριών. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να κρατήσει ορισμένα μέρη της Συνεδρίας αυστηρά εμπιστευτικά (ο Θεραπευτής δεν δικαιούται να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους σε οποιονδήποτε τρίτο, με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων περί εμπιστευτικότητας), θα πρέπει να ενημερώσει τον Θεραπευτή χωρίς καθυστέρηση. Ο Θεραπευτής υποχρεούται να σεβαστεί την επιθυμία αυτή του Πελάτη απολύτως.

Ο Θεραπευτής δεν μπορεί να σας παρέχει νομικές υπηρεσίες, αλλά μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτές τις αρχές και να ζητήσετε βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.gov.gr/arxes/sunegoros-tou-polite.

Σημειώστε επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο Θεραπευτής μπορεί να έχει την υποχρέωση κοινοποίησης που απορρέει από το νόμο και σε ορισμένες περιπτώσεις ο Θεραπευτής υποχρεούται να ενημερώσει την αστυνομία ή άλλες αρχές σε περίπτωση που ο Θεραπευτής υποψιάζεται ότι έχει διαπραχθεί ή ενδέχεται να διαπραχθεί έγκλημα. Αυτό δεν ισχύει για όλα τα εγκλήματα και αδικήματα, αλλά μόνο για εκείνα που καλύπτονται από την υποχρέωση κοινοποίησης. Ο Θεραπευτής υποχρεούται επίσης να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες σε περίπτωση που κινδυνεύετε και μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο έκτακτης ανάγκης, εάν είναι απαραίτητο για την αποτροπή του κινδύνου αυτού.

 

12. Ποιες είναι οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για να μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα και για να γίνονται σωστά οι συνεδρίες;

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις έχουν ως εξής:

 • Ταχύτητα διαδικτύου τουλάχιστον 384 kb/s
 • πρόγραμμα περιήγησης δείτε λεπτομέρειες εδώ,
 • τάμπλετ, επιτραπέζια ή κινητή συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο και με οποιοδήποτε από τα παραπάνω προγράμματα περιήγησης. 

Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των τεχνικών απαιτήσεων και αναλαμβάνετε επίσης το κόστος που συνδέεται με αυτές- η σύνδεση στο Διαδίκτυο δεν συνδέεται με κανένα πρόσθετο κόστος εκ μέρους μας και η τιμή σύνδεσης δεν διαφέρει από την τιμή του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας.

 

13. Πώς να συμπεριφέρεστε στην Πλατφόρμα και κατά τη χρήση των Υπηρεσιών;

Δεσμεύεστε ότι:

 • θα συμμορφώνεστε με όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται σε γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς και στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,
 • δεν θα παραβιάζετε την πνευματική ιδιοκτησία μας ή τρίτων (πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κ.λπ.),
 • κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μέσω της Πλατφόρμας, δεν θα χρησιμοποιείτε υποτιμητικές, προσβλητικές, εξωφρενικές ή κοινωνικά απαράδεκτες αναφορές, σχόλια, φράσεις, λέξεις ή γραφικά ή άλλες χειρονομίες σχετικά με τη θρησκεία, τη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο ή άλλες ομάδες-στόχους ή που μπορεί να επηρεάσουν τα προσωπικά δικαιώματα (προσωπικότητα, αξιοπρέπεια, τιμή, σοβαρότητα, ιδιωτικότητα, προσωπική απεικόνιση, σωματική ακεραιότητα) ή έχουν απειλητικό, μισητό, παρενοχλητικό, άσεμνο, παραπλανητικό, δυσφημιστικό, καταχρηστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα, ιδίως όταν η αναφορά ή το σχόλιο αυτό είναι ικανό να προκαλέσει βλάβη σε άτομο ή ομάδα-στόχο,
 • δεν θα προωθείτε ή δεν θα διαδίδετε στην Πλατφόρμα τις διευθύνσεις άλλων ιστότοπων που εξυπηρετούν παρόμοιο σκοπό με την Πλατφόρμα και δεν θα προωθείτε, προβάλλετε και δημοσιεύετε διαφημίσεις και άλλα μηνύματα παρόμοια με αυτές, είτε πρόκειται για προϊόν, υπηρεσία, κατασκευαστή ή πάροχο,
 • δεν θα χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα για την πώληση αγαθών, υπηρεσιών ή τη διανομή διαφημιστικού υλικού.

 

14. Έχετε άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις;

Κατά τη χρήση της Πλατφόρμας, του Λογαριασμού και την κράτηση Συνεδριών, αναλαμβάνετε να συμμορφώνεστε με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • να συμπεριφέρεστε κατά την εκτέλεση της Σύμβασης κατά τρόπο που να μην βλάπτει την καλή φήμη της Εταιρείας και να σέβεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,
 • να προστατεύετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που μας ανήκουν, καθώς και τα δικαιώματα των Θεραπευτών ή τρίτων, τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν από την εκτέλεση της Σύμβασης,
 • σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης για την παράδοση εγγράφων ή των στοιχείων επικοινωνίας, των τραπεζικών και άλλων στοιχείων που σχετίζονται με την εκτέλεση της Σύμβασης, να μας ενημερώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τις εν λόγω αλλαγές- εάν δεν το πράξετε, τότε οποιαδήποτε αδυναμία, συγκεκριμένα να επικοινωνήσουμε μαζί σας, βαρύνει εσάς.

 

Οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν, εάν συνάπτετε συμβατική σχέση με εμάς και τον Θεραπευτή αποκλειστικά ως καταναλωτής, δηλαδή ως πρόσωπο που ενεργεί απέναντί μας εκτός του πλαισίου της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή εκτός του πλαισίου της ανεξάρτητης άσκησης του επαγγέλματός του.

Δίνετε την εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεσή σας για την παροχή των υπηρεσιών και των συνεδριών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη Σύμβαση και τη Σύμβαση με τον Θεραπευτή. Αναγνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την παροχή των Υπηρεσιών εάν αυτή έχει πραγματοποιηθεί με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης. 

Διαχειριζόμαστε τα παράπονά σας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@hedepy.gr. Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αποστέλλουμε πληροφορίες σχετικά με τη διευθέτηση του παραπόνου σας.

Εάν είστε καταναλωτής, η Τσεχική Αρχή Επιθεώρησης Εμπορίου είναι υπεύθυνη για  την εξωδικαστική διευθέτηση των τυχόν διαφορών που προκύπτουν μεταξύ εμάς και εσάς σε σχέση με τη Σύμβαση ή την παροχή Υπηρεσιών. (Κεντρική Επιθεώρηση – Τμήμα ΕΕΔ, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Η εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών κινείται αποκλειστικά κατόπιν δικής σας πρότασης, εάν μια διαφορά δεν έχει επιλυθεί απευθείας από εμάς ή τον Θεραπευτή. Η πρόταση μπορεί να υποβληθεί το αργότερο εντός 1 έτους από την ημέρα που ασκήσατε για πρώτη φορά το δικαίωμά σας, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της διαφοράς, προς εμάς ή τον Θεραπευτή. Έχετε το δικαίωμα να ξεκινήσετε την εξωδικαστική επίλυση διαφορών on-line μέσω της πλατφόρμας ODR που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

15. Ποια είναι τα δικαιώματά σας έναντι ελαττωματικών επιδόσεων και πώς να τα ασκήσετε;

Εάν ο Θεραπευτής δεν σας παράσχει τη Συνεδρία σωστά και εγκαίρως, δικαιούστε να κλείσετε τη Συνεδρία αντικατάστασης με τον Θεραπευτή της επιλογής σας.

Παρακαλούμε να ασκήσετε τα δικαιώματα λόγω ελλειμμάτων στην εκτέλεση σε εμάς ως διαχειριστή της πλατφόρμας, είτε εγγράφως στη διεύθυνση της έδρας μας είτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση support@hedepy.gr. Θα ενημερώνεστε για την πορεία και την εκτέλεση του δικαιώματος αποζημίωσης μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που δηλώσατε στην παραγγελία της σχετικής Συνεδρίας.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες που σας παρέχονται από τρίτους, όπως η ποιότητα της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο, η ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται από τον αντίστοιχο φορέα ή το ύψος των χρεώσεων αυτών. 

Αναπτύσσουμε και χρησιμοποιούμε εργαλεία για να διασφαλίσουμε ότι η Πλατφόρμα είναι ασφαλής για όλους. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων ή/και γενικά δεσμευτικών κανονισμών, μπορείτε να την αναφέρετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@hedepy.gr.  Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας κάθε τέτοια αναφορά και την αντιμετωπίζουμε ενεργά. Σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να διατηρήσουμε την Πλατφόρμα ασφαλή.

 

16. Σε ποιο βαθμό είστε υπεύθυνοι κατά τη χρήση της πλατφόρμας;  Περιορίζεται με οποιονδήποτε τρόπο η ευθύνη μας ως φορέα εκμετάλλευσης της πλατφόρμας;

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις Συνεδρίες και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο Προφίλ του θεραπευτή, καθώς και για την ορθή παροχή των Συνεδριών. Ο Θεραπευτής είναι πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τις Συνεδρίες ή τις πληροφορίες του Θεραπευτή. Ωστόσο, είστε πάντα υπεύθυνοι για τις δικές σας ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια Συνεδρία.   

Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από κακή χρήση της Πλατφόρμας ή του Λογαριασμού για οποιονδήποτε λόγο (ιδίως λόγω ανωτέρας βίας, ενεργειών τρίτων ή του Πελάτη, διακοπής ρεύματος ή συνδεσιμότητας). Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών) που θα προέκυπτε ως αποτέλεσμα της χρήσης της Πλατφόρμας, του Λογαριασμού ή λόγω περιορισμού ή διακοπής της διαθεσιμότητάς τους, επιπλέον, δεν ευθυνόμαστε για διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών, εάν αυτή προκαλείται από τρίτους ή από ανωτέρα βία (π.χ, κυβερνοεπίθεση, μακροχρόνια διακοπή ρεύματος ή τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, ακατάλληλη εξυπηρέτηση από εταιρείες παροχής υπηρεσιών) ή από θεραπευτή (π.χ. ακατάλληλος χειρισμός της Πλατφόρμας, του Λογαριασμού, αδυναμία παροχής σύνδεσης στο Διαδίκτυο, ελάττωμα στον εξοπλισμό, ελάττωμα στο υλικό, σε εξαρτήματα και τεχνολογίες τρίτων, κ.λπ.) ή για τον λόγο ότι διακόπτεται η λειτουργία της Πλατφόρμας, του Λογαριασμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παραιτείστε από το δικαίωμα αποζημίωσης.

Αναλαμβάνετε να επωμιστείτε όλες τις νομικές συνέπειες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παραβίασης των υποχρεώσεών σας, όπως οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τη Σύμβαση, τη Σύμβαση με τον Θεραπευτή ή τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σε γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις. Επιπλέον, υποχρεούστε να μας αποζημιώσετε για όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διεκδίκηση αξιώσεων τρίτων προς εμάς λόγω παραβίασης των υποχρεώσεών σας. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Φορέα Εκμετάλλευσης και των τρίτων για αποζημίωση (υλικές και ηθικές ζημίες) που προκύπτουν λόγω παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης του Πελάτη.

 

17. Για ποιο χρονικό διάστημα συνάπτεται η σύμβαση και πώς μπορεί να λυθεί;

Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση με γραπτή ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Η περίοδος προειδοποίησης είναι ένας μήνας και αρχίζει την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την ημέρα κατά την οποία η γραπτή ειδοποίηση παραδόθηκε στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Η καταγγελία της σύμβασης πραγματοποιείται επίσης, μεταξύ άλλων, με ακύρωση του Λογαριασμού- αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των λόγων καταγγελίας της Σύμβασης που απορρέουν από τον κανονισμό. Ο Λογαριασμός μπορεί να ακυρωθεί:

 • με αμοιβαία συμφωνία,
 • λόγω παραβίασης της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων) εκ μέρους του Πελάτη
 • σε περίπτωση αδράνειας του λογαριασμού για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών.

Τα Συμβαλλόμενα Πρόσωπα μπορούν να υπαναχωρήσουν από τη Σύμβαση μόνο σε περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Τα Συμβαλλόμενα Πρόσωπα δεν δύνανται να υπαναχωρήσουν από τη Σύμβαση σε σχέση με παροχές που έχουν ήδη παράσχει το ένα στο άλλο.

Η καταγγελία του Λογαριασμού ή άλλη καταγγελία της Συμφωνίας θα θεωρείται επίσης τερματισμός της Συνδρομής. Σε περίπτωση που καταγραφεί οποιοσδήποτε αριθμός προπληρωμένων συνεδριών ή εκδοθέντων αζήτητων κουπονιών κατά την ημερομηνία καταγγελίας της Σύμβασης ή καταγγελίας του Λογαριασμού, αυτά καταπίπτουν χωρίς αποζημίωση στον Διαχειριστή. 

 

18. Τι γίνεται με την πνευματική ιδιοκτησία;

Είμαστε ο αποκλειστικός και απεριόριστος εκτελεστής όλων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και, στον ευρύτερο δυνατό και νομικά επιτρεπτό βαθμό, επίσης των προσωπικών δικαιωμάτων επί της Πλατφόρμας ως έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα κατά την έννοια του νόμου αριθ. 121/2000 Coll. σε συνδυασμό με τον υπ’ αριθμόν 2121/1993 Ελληνικό Νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, όπως τροποποιήθηκε (“νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας“).

Με τη σύναψη της Σύμβασης, σας παραχωρούμε περιορισμένο δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας στην έκταση που αντιστοιχεί στις λειτουργίες που σας παρέχονται στο πλαίσιο του Λογαριασμού (“Άδεια χρήσης“). Η Άδεια χρήσης βάσει της παρούσας Σύμβασης είναι μη αποκλειστική. Η Άδεια χρήσης χορηγείται για τη διάρκεια της Σύμβασης. Η Άδεια χρήσης είναι απεριόριστη στην επικράτεια και χορηγείται δωρεάν. Βάσει της Άδειας χρήσης, δεν δικαιούστε να παραχωρήσετε μέρος των εξουσιοδοτήσεων που αποτελούν την Άδεια χρήσης (να χορηγήσετε υπο-άδεια χρήσης) σε τρίτους ή να εκχωρήσετε την Άδεια χρήσης σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή μας.

Όλα τα δικαιώματά μας (τόσο τα περιουσιακά όσο και τα προσωπικά, για τα οποία το επιτρέπει ο νόμος) στην Πλατφόρμα παραμένουν σε εμάς. Στο πλαίσιο της Σύμβασης, δεν σας παραχωρούμε πρόσθετα δικαιώματα ή πρόσβαση στην Πλατφόρμα πέραν του πεδίου εφαρμογής της Άδειας χρήσης.

 

19. Τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τόσο ο Διαχειριστής όσο και ο Θεραπευτής χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς με σκοπό την εκτέλεση της Σύμβασης και την παροχή Υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου GDPR.

 

20. Μηχανισμός αναφοράς περιεχομένου, ειδοποίησης και δράσης

Εάν θεωρείτε ότι κάποιο περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Πλατφόρμα είναι παράνομο, μπορείτε να το αναφέρετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο που επισυνάπτεται στους Όρους και Προϋποθέσεις ως παράρτημα 1. Μόλις λάβουμε μια τέτοια αναφορά, σας επιβεβαιώνουμε τη λήψη της αναφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σας ενημερώνουμε για την απόφασή μας σχετικά με τις πληροφορίες τις οποίες αφορά η αναφορά και σας παρέχουμε τις πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες εναντίωσης στην εν λόγω απόφαση.

Εάν παραλείψετε ή δεν συμπεριλάβετε ορισμένες από τις πληροφορίες που απαιτούνται από το έντυπο του παραρτήματος 1, λαμβάνετε υπόψη ότι η ειδοποίησή σας ενδέχεται να μην διεκπεραιωθεί λόγω της έλλειψης των απαραίτητων πληροφοριών από την πλευρά μας.

Θα επεξεργαστούμε όλες τις ειδοποιήσεις που περιλαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες εγκαίρως, επιμελώς, μη αυθαίρετα και αντικειμενικά. Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα μέσα και μέσα λήψης αποφάσεων για την εν λόγω επεξεργασία.

 

21. Εναλλακτική επίλυση διαφορών για τους καταναλωτές

Εάν εσείς ως Πελάτης είστε επίσης καταναλωτής, δηλαδή συνάπτετε τη Σύμβαση μαζί μας εκτός της επιχείρησής σας, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 634/1992 Sb., Νόμος περί προστασίας των καταναλωτών, έχετε ως καταναλωτής το δικαίωμα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που προκύπτουν από τη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τσεχική Αρχή Επιθεώρησης Εμπορίου (Κεντρική Επιθεώρηση – Τμήμα ΕΕΔ, Štěpánská 44, 110 00 Πράγα 1, e-mail: adr@coi.cz, δικτυακός τόπος: www.adr.coi.cz).

Η εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών κινείται πάντα μόνο κατόπιν αιτήματός σας, σε περίπτωση που δεν έχετε καταφέρει να επιλύσετε τη διαφορά απευθείας μαζί μας (εάν αφορά την παροχή των υπηρεσιών μας). 

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία που ασκήσατε για πρώτη φορά το δικαίωμά σας σε διαφορά μαζί μας – με απλά λόγια – όταν μας καταγγείλατε για πρώτη φορά.

Επιπλέον, μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την εξωδικαστική επίλυση διαφορών ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα ODR που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παρόμοια διαδικασία εάν η διαφορά αφορά τη Σύμβαση με τον Θεραπευτή.

 

22. Τελικές διατάξεις

Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη λειτουργία του Διακομιστή ή/και την παροχή Υπηρεσιών μέσω του Διακομιστή ανά πάσα στιγμή, ακόμη και χωρίς να δώσει λόγο. Εάν συμβεί αυτό, ο Διαχειριστής θα διασφαλίσει ότι οι πληρωμές των Πελατών για Συνεδρίες, οι οποίες για το λόγο αυτό δεν θα πραγματοποιούνται πλέον, θα επιστραφούν στους Πελάτες με τον ίδιο τρόπο που έχουν καταβληθεί.

Τυχόν ακυρότητα ή ανυπαρξία οποιασδήποτε διάταξης των Όρων και Προϋποθέσεων δεν συνεπάγεται την ακυρότητα ή ανυπαρξία των όρων και προϋποθέσεων αυτών. Μια άκυρη ή ανίσχυρη διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων αντικαθίσταται από διάταξη της οποίας το νόημα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην άκυρη ή ανίσχυρη διάταξη.

Δικαιούμαστε να παρέχουμε τις Υπηρεσίες και να λειτουργούμε την Πλατφόρμα βάσει άδειας άσκησης επαγγέλματος- ο έλεγχος της άδειας άσκησης επαγγέλματος διενεργείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, από το αρμόδιο γραφείο άδειας άσκησης επαγγέλματος. Υποκείμεθα επίσης στην εποπτεία της τσεχικής Αρχής επιθεώρησης εμπορίου όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον νόμο αριθ. 634/1992 Coll. για την προστασία των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε.

Σε κάθε περίπτωση για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει στα πλαίσια της Σύμβασης ή/και των παρόντων Όρων και Προυποθέσεων υπεύθυνα είναι τα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια. 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ από τις 17 Φεβρουαρίου 2024 τον Φεβρουάριο του 2022. Οι Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Μπορείτε να βρείτε την προηγούμενη διατύπωση των Όρων και Προϋποθέσεων εδώ.

 

Παράρτημα 1 των Όρων και Προϋποθέσεων

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αποστολή από (όνομα και επώνυμο):

Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail):

Επεξήγηση γιατί θεωρείτε ότι το περιεχόμενο είναι παράνομο:

Σαφής προσδιορισμός και περιγραφή του περιεχομένου που θεωρείτε παράνομο (διεύθυνση URL και, εάν είναι απαραίτητο, πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του παράνομου περιεχομένου):

 

Με την αποστολή της παρούσας αναφοράς επιβεβαιώνετε καλή τη πίστει (γνήσια) πεποίθησή σας ότι οι πληροφορίες και οι ισχυρισμοί που περιέχονται σε αυτήν είναι ακριβείς και πλήρεις.

II. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Διαχειριστή για Επιχειρηματικούς Συνεργάτες

Το παρόν τμήμα II. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Διαχειριστή για Επιχειρηματικούς Συνεργάτες (εφεξής “ΓΟΠ”), μαζί με τους ΓΟΠ, αναφέρονται εφεξής συλλογικά ως “Όροι και Προϋποθέσεις”.

Ο Διαχειριστής δικαιούται να παρέχει στον τρίτο παραστατικά για Συμβουλευτικές υπηρεσίες (εφεξής “Επιχειρηματικό παραστατικό”), τα οποία φέρουν την ένδειξη “Επιχειρηματικό παραστατικό” και τα οποία ο τρίτος εκχωρεί στον κάτοχό τους. Ο κάτοχος του Business Voucher έχει στη συνέχεια το δικαίωμα να εγγραφεί για μια Συνεδρία μέσω του Διακομιστή, η οποία πληρώνεται με την εξαργύρωση του Business Voucher, υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης και ο Πελάτης εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους βάσει των Όρων και Προϋποθέσεων.

Το Business Voucher ισχύει για 1 έτος από την ημερομηνία έκδοσής του.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ΓΓΠΠ και ΚΠ;

Γενικά, οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν ειδικότερα (i) τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται από τον Κάτοχο Επιχειρηματικού Κουπονιού ή τον Πελάτη κατά την εγγραφή ή τη χρήση του Διακομιστή, (ii) τη σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και του Κάτοχου Επιχειρηματικού Κουπονιού ή του Κάτοχου Κουπονιού ή του Πελάτη ή/και των χρηστών του Διακομιστή κατά τη χρήση του Διακομιστή και (iii) τη σχέση μεταξύ του Κάτοχου Επιχειρηματικού Κουπονιού ή του Κάτοχου Κουπονιού ή του Πελάτη και του Διαχειριστή και του Θεραπευτή.

Η διαφορά μεταξύ του ΓΓΠΠ και του ΚΠ είναι κυρίως αυτή:

·  Η ΓΓΠΠ εφαρμόζεται στα Επιχειρηματικά Κουπόνια και στη χρήση τους όταν ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τη σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και του τρίτου που αγοράζει τα Επιχειρηματικά Κουπόνια από τον Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής είναι ο πάροχος των ατομικών συμβουλών, οι οποίες παρέχονται στους πελάτες με τη χρήση επιχειρηματικών κουπονιών μέσω θεραπευτών, δηλαδή υπεργολάβων του Διαχειριστή – ο Διαχειριστής βρίσκεται στη θέση του παρόχου υπηρεσιών,

· Η ΚΠ εφαρμόζεται στις συνεδρίες που αγοράζονται απευθείας από τον Πελάτη ή πληρώνονται μέσω κουπονιού, πάντα μέσω του Διαχειριστή απευθείας στον Θεραπευτή. Συνεπώς, η ΔΥ ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τη σχέση μεταξύ του Διαχειριστή, ο οποίος μεσολαβεί για τη δυνατότητα του Πελάτη και του Θεραπευτή να συνάψουν μεταξύ τους σύμβαση (όπως ορίζεται στην ΔΥ) για μεμονωμένες Συμβουλές – δηλαδή ο Διαχειριστής είναι ο μεσάζων της υπηρεσίας.

Εφαρμογή των ΓΓΠΠ και ΚΠ

Για τους σκοπούς της εξαργύρωσης του Business Voucher στον Διακομιστή για την παραγγελία μιας Συμβουλευτικής, ο κάτοχος του Business Voucher ενεργεί από κάθε άποψη ως Πελάτης σύμφωνα με τις Γ&Κ, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές διατάξεις των Γ&Κ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία. Συνεπώς, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κατόχου επιχειρηματικού κουπονιού διέπονται από τις Τ&Γ, εφόσον ο κάτοχος επιχειρηματικού κουπονιού είναι πελάτης σύμφωνα με τις Τ&Γ. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, συμφωνείται ότι ο Κάτοχος του Επαγγελματικού Κουπονιού δεν δικαιούται κανένα οικονομικό ισοδύναμο του Επαγγελματικού Κουπονιού (καθώς δεν βρίσκεται στη θέση του Αγοραστή αλλά μόνο του προσώπου που εξαργυρώνει το Επαγγελματικό Κουπόνι) και δεν δικαιούται καμία χρηματική ή μη χρηματική αποζημίωση σε περίπτωση λήξης του Επαγγελματικού Κουπονιού.

Ο Διαχειριστής, σε αντίθεση με τη ΓΓΠΠ, έχει την ιδιότητα του παρόχου (και όχι του διαμεσολαβητή) της Συμβουλευτικής, η οποία παρέχεται από τον Θεραπευτή, ως υπεργολάβο του Διαχειριστή, και ως εκ τούτου οι επιμέρους διατάξεις της ΓΓΠΠ πρέπει να ερμηνεύονται κατάλληλα σε σχέση με τη ρύθμιση αυτή.

Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών στον Διακομιστή, τις Διαβουλεύσεις, τη σχέση μεταξύ των μερών που χρησιμοποιούν και παρέχουν υπηρεσίες άμεσα ή έμμεσα μέσω του Διακομιστή και δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες ΓΟΣ διέπονται από τους ΓΟΣ, με τους ΓΟΣ να υπερισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης.

Οι παρούσες ΣΠΚΠ τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. Με την επιφύλαξη αλλαγών.