Αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η εδρεύουσα στην Τσέχικη Δημοκρατία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία Hedepy έχει την καταστατική της έδρα επί της οδού V Tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Prague 6, Τσεχική Δημοκρατία, αριθμό φορολογικού μητρώου 092 06 281, είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας με στοιχεία αναφοράς C 332559 (εφεξής η ‘’Εταιρεία’’) και λειτουργεί ως πλατφόρμα στον δικτυακό τόπο https://hedepy.gr/ (εφεξής η ‘’Πλατφόρμα’’) που παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλλονται σε ψυχοθεραπεία και σε άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η Hedepy συλλέγει και επεξεργάζεται διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και για τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση, τα οποία λαμβάνει από τα ίδια τα Υποκείμενα των Δεδομένων

 

Πιο συγκεκριμένα η Hedepy συλλέγει και επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 

α) Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δελτίο αστυνομικής ή άλλης ταυτότητας ή διαβατήριο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κ.λπ.

 

β) Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας ή/και εργασίας, αριθμοί τηλεφώνων, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.

 

γ) Δεδομένα για τον τρόπο πληρωμής. Η Hedepy δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία των καρτών πληρωμής (Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Commgate Payments as εν προκειμένω). Οι πληροφορίες αφορούν μόνο στο κατά πόσο η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί / δεν έχει πραγματοποιηθεί. 

 

δ) Δεδομένα σχετικά με τα σχόλια και τις βαθμολογίες του θεραπευτή, εάν αυτά παρέχονται από τους χρήστες. 

 

ε) Δεδομένα από το σύστημα κρατήσεων – ημερομηνίες συνεδριών, ακυρώσεις κ.λπ.

 

Tα παραπάνω δεδομένα η Hedepy συλλέγει απευθείας από τα Υποκείμενα των Δεδομένων.  

 

Η Hedepy συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών της, που συνίστανται ιδίως στην παροχή ψυχοθεραπείας και άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Σημειώνεται ότι η Hedepy δεν έχει πρόσβαση σε τηλεδιασκέψεις με τον εκάστοτε Θεραπευτή, ούτε λαμβάνει πληροφορίες για τους χρήστες από τον θεραπευτή τους, αλλά μόνο επιβεβαίωση ότι η συνεδρία πραγματοποιήθηκε / δεν έχει πραγματοποιήθηκε (επομένως, μόνο ο Θεραπευτής είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που κοινοποιούνται κατά τη διάρκεια των συνεδριών). 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ή ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Η Hedepy δεν λαμβάνει αποφάσεις αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως προεκτέθηκε, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να έχουν τα παρακάτω πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται με σύμβαση να τηρούν εμπιστευτικότητα και να μεριμνούν για την προστασία των δεδομένων, ή υπέχουν νόμιμη υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

 

Ειδικότερα, αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:

 

α) Τα στελέχη της Hedepy 

 

β) Οι πάσης φύσεως συνεργάτες της (ψυχοθεραπευτές, κλπ)

 

γ) Οι εταιρείες αρχειοθέτησης, αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων,

 

δ) Τα συστήματα υποστήριξης, επεξεργασίας και αποθήκευσης στο υπολογιστικό νέφος “cloud”,

 

ε) Οι εταιρείες δημιουργίας και υποστήριξης ιστοσελίδων,

 

στ) Άλλοι αποδέκτες, στους οποίους η διαβίβαση ή γνωστοποίηση επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό, νομοθετικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση. Σημειώνεται, ότι η Hedepy θα προβαίνει και σε ειδικότερη ενημέρωση των Υποκειμένων των Δεδομένων σχετικά με τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας στους ανωτέρω αποδέκτες, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η Hedepy τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σχέσης με τη Hedepy. Σε περίπτωση δικαστικής διένεξης τα δεδομένα τηρούνται και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της δικαστικής διαδικασίας. Η Hedepy ενδέχεται να κρατήσει τα προσωπικά δεδομένα για μικρότερο από το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα εφόσον δεν υφίσταται λόγος διατήρησής τους.

 

Σημειώνεται ότι η Hedepy ενδέχεται να διατηρήσει τα δεδομένα και μετά τη λήξη του σκοπού επεξεργασίας, αν δεν επιτρέπεται να τα διαγράψει για νομικούς ή κανονιστικούς λόγους.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)

 

Τα προσωπικά δεδομένα κατ’ αρχήν δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Σε περίπτωση που αυτό καταστεί απαραίτητο, η Hedepy θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα τηρώντας τις σχετικές προβλέψεις του κανονιστικού πλαισίου.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

 

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Hedepy ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών,

 

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων,

 

Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Hedepy για τη διακράτησή τους με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο,

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, εφόσον αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, ή η επεξεργασία είναι παράνομη, ή εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους,

 

Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Hedepy για τη διακράτηση των δεδομένων στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο,

 

Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάσταση του Υποκειμένου των Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η Hedepy θα σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των Υποκειμένων των Δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

 

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία αυτή βασίζεται στη συναίνεση των Υποκειμένων των Δεδομένων.

 

Αναφορικά με τα ανωτέρω δικαιώματα, η Hedepy μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών, ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματα.

 

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με την Hedepy μέσω μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@hedepy.gr. Επίσης, εφόσον θεωρούν ότι προβάλλονται τα δικαιώματά τους, έχουν δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέσω της ιστοσελίδας: https://www.dpa.gr/polites/katagelia_stin_arxi

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Η Hedepy θα ενημερώνει την παρούσα πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα, θα δημοσιεύει σχετική ειδοποίηση σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας της, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση τα Υποκείμενα των Δεδομένων ενθαρρύνονται να διαβάζουν ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζουν πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα τους.