ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πολιτικη προστασιας προσωπικων δεδομενων

Είμαστε η Hedepy s.r.o., εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με ID: 09206281, VAT ID: CZ09206281, καταστατική έδρα επί της οδού: V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία, e-mail: podpora@hedepy.cz, εγγεγραμμένη στο τσεχικό εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας με αρ. μητρώου C 332559 («Hedepy» ή «εμείς»). Διαχειριζόμαστε μια πλατφόρμα διαθέσιμη στη διεύθυνση www.hedepy.gr (ο «Ιστότοπος»). Μέσω του Ιστότοπου οι πελάτες μπορούν να κλείσουν μια συνεδρία με θεραπευτή, ενώ ο θεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο για να συνδεθεί με τους πελάτες. Οι επισκέπτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα και να περιηγούνται σε πληροφορίες σχετικά με την ψυχική υγεία. Ετοιμάσαμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να ενημερώσουμε όλους τους ανωτέρω για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα τους.

 

Συνοψίζοντας, για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου:

 

 • πελάτης είναι το άτομο που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο για την κράτηση και τη διεξαγωγή συνεδριών με θεραπευτές,
 • θεραπευτής είναι ο επαγγελματίας που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο για να συνδεθεί με τους πελάτες του,
 • επισκέπτης είναι ο χρήστης που περιηγείται στον Ιστότοπο.

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, ιδίως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ο «Κανονισμός»).

 

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων;

 

Είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που σημαίνει ότι εμείς αποφασίζουμε για τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται στη συνέχεια καθώς και για την παρακάτω αναφερόμενη περίοδο επεξεργασίας.

 

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν χρησιμοποιούμε καμία αυτόματη προσωπική λήψη αποφάσεων εκ μέρους της Hedepy, κατά την έννοια του άρθρου 22 του Κανονισμού. Αυτό αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά αυτόματα (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) και έχει νομικές συνέπειες για εσάς, π.χ. μέσω αυτόματων πληροφοριακών συστημάτων, διαδικτυακών προγραμμάτων και άλλου λογισμικού.

 

A. Πελάτες. Εάν κάνετε κράτηση και πραγματοποιήσετε μια συνεδρία μέσω της Πλατφόρμας ως πελάτης:

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας: όνομα και επώνυμο (εάν έχουν δοθεί), αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • στοιχεία χρέωσης και τραπεζικά στοιχεία (εάν πληρώνετε οι ίδιοι για τη συνεδρία): προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στα τιμολόγια, πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές και την κατάστασή τους, πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής,
 • άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς: άλλες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη σύμβαση που συνάπτεται από κοινού και την επικοινωνία μεταξύ μας,
 • πληροφορίες σχετικά με τα σχόλιά σας προς τους θεραπευτές,
 • πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των θεραπευτών, εφόσον προβαίνετε σε αυτή,
 • πληροφορίες από το σύστημα κρατήσεων: ημερομηνίες συνεδριών, ακύρωση συνεδριών, επικοινωνία μεταξύ πελατών και θεραπευτών (εκτός από τις συνεδρίες θεραπείας ή τη συμβουλευτική που παρέχεται μέσω συνομιλίας), αποτελέσματα από τεστ αυτοαξιολόγησης που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου κ.λπ,
 • πληροφορίες σχετικά με τον εργοδότη σας, εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ως παροχή προς τον εργαζόμενο.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι:

(α) η Hedepy δεν έχει πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη με τον θεραπευτή σας, ούτε λαμβάνουμε οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς από τον θεραπευτή, παρά μόνο επιβεβαίωση ότι η συνεδρία έλαβε χώρα/ δεν έλαβε χώρα (επομένως μόνο ο θεραπευτής σας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας) και

(β) η Hedepy δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, εάν κάνετε τις πληρωμές μέσω του Ιστότοπου (ο διαχειριστής είναι η ComGate Payments a.s. ή η Stripe, Inc.). Λαμβάνουμε μόνο πληροφορίες σχετικά με το εάν η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί/ δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Ανάλογα με το αν παραγγείλατε τις υπηρεσίες για τον εαυτό σας ή ως παροχή προς τον εργαζόμενο, η Hedepy μπορεί να είναι ο πάροχος ή ο αντιπρόσωπος των προσφερόμενων υπηρεσιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες). Mπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στους όρους και προϋποθέσεις του πελάτη που είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπο. Ωστόσο, στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, η Hedepy και ο εκάστοτε θεραπευτής είναι πάντα οι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών, μόνο σε περίπτωση που καταχωρούμε τον εργοδότη σας (με σκοπό την επαλήθευση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) και σε περίπτωση που καταχωρούμε τα έγγραφα για τις πληρωμές σας στα λογιστικά αρχεία.   

Όπως αναφέραμε παραπάνω, η Hedepy, ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα του πελάτη, π.χ. πληροφορίες σχετικά με την υγεία του ή τις συνιστώμενες συνεδρίες, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τη θεραπεία του. Η σχέση μεταξύ εσάς ως πελάτη και του θεραπευτή είναι μια σχέση εμπιστευτική και όλες οι ευαίσθητες πληροφορίες επεξεργάζονται/ μπορούν να επεξεργαστούν μόνο από τον ίδιο τον θεραπευτή, ο οποίος δεσμεύεται από τον Κώδικα του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας καθώς και από την αυστηρή εμπιστευτικότητα των συμβάσεων. Σε περίπτωση που εσείς και ο θεραπευτής αποφασίσετε να καταγράψετε τη συνεδρία, η εταιρεία μας δεν έχει και δεν θα έχει πρόσβαση στην εν λόγω καταγραφή.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Νομική βάση της επεξεργασίαςΣκοπός της επεξεργασίαςΠερίοδος επεξεργασίας δεδομένωνΔεδομένα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία
ΣΥΜΒΑΣΗ
Εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικές διαπραγματεύσεις
GDPR Άρθρο 6 (1) b)
Παροχή των υπηρεσιών μας, σύναψη συμφωνίας με τον θεραπευτήΕκτός εάν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω, θα επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με εσάς στο σύστημα κρατήσεων μόνο για όσο χρονικό διάστημα έχετε ενεργό λογαριασμό πελάτη. Θα διαγράψουμε αυτόματα τα προσωπικά σας δεδομένα 3 χρόνια μετά την τελευταία σύνδεσή στο λογαριασμό σας. Στην περίπτωση αυτή, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί. Φυσικά, κατόπιν αιτήματός σας, θα διαγράψουμε τον λογαριασμό σας ανά πάσα άλλη στιγμή άμεσαΓια τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω: στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία χρέωσης και πληρωμής, πληροφορίες από το σύστημα κρατήσεων, πληροφορίες σχετικά με τον εργοδότη σας, εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ως παροχή προς τον εργαζόμενο
ΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Αποτελεί νομική μας υποχρέωση

GDPR Άρθρο 6 (1) c)
Συμμόρφωση με όλες τις νομικές μας υποχρεώσεις (π.χ. υποχρεώσεις βάσει της λογιστικής ή φορολογικής νομοθεσίας)Όσο διαρκεί η σχετική νομική υποχρέωση. Για παράδειγμα, ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με φορολογικά θέματα πρέπει να διατηρούνται για 10 χρόνιαΓια τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω: στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία χρέωσης και πληρωμής, άλλες πληροφορίες
ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Αποτελεί το έννομο συμφέρον μας
ΓΚΠΔ Άρθρο 6, παράγραφος 1 στοιχείο στ)
Διεκδίκηση συμβατικών αξιώσεων και νομικών υποχρεώσεων
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μπορεί να χρειαστούμε για την υπεράσπιση των νομικών μας αξιώσεων για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη δυνατή προθεσμία παραγραφής που προβλέπει ο νόμος

Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω: στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία χρέωσης και πληρωμής, άλλες πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία μας και τα σχόλια προς τους θεραπευτές, πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των θεραπευτών, εφόσον προβαίνετε σε αυτή, πληροφορίες από το σύστημα κρατήσεων, πληροφορίες σχετικά με τον εργοδότη σας, εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ως παροχή προς τον εργαζόμενο, πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο

Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ερευνών για την ικανοποίησή σας από τις υπηρεσίες και τους θεραπευτές μας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα έχετε ενεργό λογαριασμό πελάτη. Θα διαγράψουμε αυτόματα τα προσωπικά σας δεδομένα 3 χρόνια μετά την τελευταία σύνδεσή στο λογαριασμό σας. Στην περίπτωση αυτή, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί

Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω: στοιχεία επικοινωνίας, άλλες πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία μας και τα σχόλια προς τους θεραπευτές, πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των θεραπευτών, εφόσον προβαίνετε σε αυτή, πληροφορίες από το σύστημα κρατήσεων, πληροφορίες σχετικά με τον εργοδότη σας, εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ως παροχή προς τον εργαζόμενο, πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο
Άμεσο μάρκετινγκ
Μπορεί να σας στέλνουμε τα ενημερωτικά μας δελτία για 3 χρόνια από την τελευταία σας συνεδρία ή μέχρι να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία, π.χ. καταργώντας την εγγραφή σας από τις εμπορικές μας επικοινωνίες
Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω: στοιχεία επικοινωνίας

B. Θεραπευτές. Εάν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ως θεραπευτής:

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας: όνομα και επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • στοιχεία χρέωσης και τραπεζικά στοιχεία: προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στα τιμολόγια, πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές που έχουν ληφθεί ή εκδοθεί, πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής,
 • την εκπαίδευση και την εμπειρία σας: προσωπικά δεδομένα σχετικά με το πτυχίο και άλλες σπουδές σας, πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησής,
 • άλλες πληροφορίες: άλλες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη σύμβαση που συνάπτουμε από κοινού και τη μεταξύ μας επικοινωνία,
 • πληροφορίες από το σύστημα κρατήσεων: ημερομηνίες συνεδριών, ακύρωση συνεδριών, επικοινωνία μεταξύ πελατών και θεραπευτών (εκτός από τις συνεδρίες θεραπείας ή τη συμβουλευτική που παρέχεται μέσω συνομιλίας) κ.λπ.
Νομική βάση της επεξεργασίαςΣκοπός της επεξεργασίαςΠερίοδος επεξεργασίας δεδομένωνΔεδομένα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία
ΣΥΜΒΑΣΗ
Εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικές διαπραγματεύσεις
ΓΚΠΔ Άρθρο 6, παράγραφος 1 στοιχείο β
Παροχή των υπηρεσιών μας, σύναψη συμφωνίας με τον πελάτηΕκτός εάν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω, εάν είστε θεραπευτής που δραστηριοποιείται στον Ιστότοπο, θα επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με εσάς μόνο κατά τη διάρκεια της συμφωνίας συνεργασίας μαςΓια τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω: στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία χρέωσης και τραπεζικά στοιχεία, άλλες πληροφορίες, πληροφορίες από το σύστημα κρατήσεων
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Αποτελεί νομική μας υποχρέωση

ΓΚΠΔ Άρθρο 6, παράγραφος 1 στοιχείο γ)
Συμμόρφωση με όλες τις νομικές μας υποχρεώσεις (π.χ. υποχρεώσεις βάσει της λογιστικής ή φορολογικής νομοθεσίας)Όσο διαρκεί η σχετική νομική υποχρέωση. Για παράδειγμα, ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με φορολογικά θέματα πρέπει να διατηρούνται για 10 χρόνιαΓια τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω: στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία χρέωσης και τραπεζικά στοιχεία, άλλες πληροφορίες
ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Είναι το έννομο συμφέρον μας

GDPR Άρθρο 6 (1) f)
Διεκδίκηση συμβατικών αξιώσεων και νομικών υποχρεώσεωνΕνδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μπορεί να χρειαστούμε για την υπεράσπιση των νομικών μας αξιώσεων για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη δυνατή προθεσμία παραγραφής που προβλέπει ο νόμοςΓια τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω: στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία χρέωσης και τραπεζικά στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο
Άμεσο μάρκετινγκΜπορεί να σας στέλνουμε τα ενημερωτικά μας δελτία για 3 χρόνια από την τελευταία σας συνεδρία ή συμβουλευτική με τον πελάτη ή μέχρι να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία, π.χ. καταργώντας την εγγραφή σας από τις εμπορικές μας επικοινωνίες Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω: στοιχεία επικοινωνίας

C. Επισκέπτες. Εάν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο χωρίς εγγραφή:

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο σύμφωνα με την Πολιτική μας για τα Cookies.
Νομική βάση της επεξεργασίαςΣκοπός της επεξεργασίαςΠερίοδος επεξεργασίας δεδομένωνΔεδομένα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας

GDPR Άρθρο 6 (1) a)
Αποστολή πληροφοριών μάρκετινγκ (π.χ. ενημερωτικό δελτίο) εάν μας δώσετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προς τον σκοπό αυτόΜπορεί να σας στέλνουμε τα ενημερωτικά μας δελτία για 3 χρόνια ή μέχρι να εκφράσετε την αντίρρησή σας στην εν λόγω επεξεργασία, π.χ. καταργώντας την εγγραφή σας από τις εμπορικές μας επικοινωνίεςΓια τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω: στοιχεία επικοινωνίας.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική Cookies
χρήση των cookies για σκοπούς ανάλυσης, στατιστικής, διαφήμισης ή ακόμη και αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιώνΜπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική μας για τα cookiesΜπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική μας για τα cookies

Σε ποιον διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Twilio Inc. για να διασφαλίσουμε μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ του πελάτη και του θεραπευτή. Επιλέξαμε μια αμερικανική εταιρεία λόγω της υψηλής ασφάλειας του συστήματός της και των υψηλών προδιαγραφών της όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, σε πλήρη συμφωνία με τον κανονισμό . Η Twilio Inc. έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα DPF που επιβάλλεται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ και το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ. Με την ένταξή της σε αυτό το πρόγραμμα, η Twilio Inc. αποδέχτηκε τους αυστηρούς όρους για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό και ανέλαβε την υποχρέωση να τους τηρεί. Μπορείτε να εξακριβώσετε ότι η Twilio Inc. εντάχθηκε στο πρόγραμμα εδώ.

Επιπλέον, η πληρωμή για μεμονωμένες συνεδρίες πραγματοποιείται μέσω της ComGate Payments a.s. και της Stripe, Inc., οι οποίες είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και διαβιβάζουν στην εταιρεία μας μόνο πληροφορίες σχετικά με το αν η πληρωμή πραγματοποιήθηκε/ δεν προχώρησε σωστά. Δεν διαβιβάζουν σε εμάς κανένα από τα δεδομένα πληρωμής σας.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Hedepy, άλλες οντότητες μας βοηθούν επίσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ιδίως στον τομέα της υποστήριξης της πληροφορικής, της διαχείρισης της αποθήκευσης στο cloud ή της διαχείρισης της φιλοξενίας ιστοσελίδων. Συγκεκριμένα, συνεργαζόμαστε με τους ακόλουθους φορείς:

 • Google Ireland Ltd, η οποία είναι ο διαχειριστής του λογαριασμού σας Google, τον οποίο μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε για να εγγραφείτε στον Iστότοπο. Η Google μας βοηθά επίσης να επεξεργαζόμαστε τα cookies. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εδώ
 • Meta Platforms Inc., η οποία διαχειρίζεται το κοινωνικό δίκτυο Facebook και μέσω του οποίου μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στον Ιστότοπο. Η Meta Platforms μας βοηθά επίσης να επεξεργαζόμαστε τα cookies. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Meta Platforms επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να βρείτε εδώ,
 • Formagrid Inc., με έδρα στη διεύθυνση 799 Market St Fl 8 San Francisco, CA 94103, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία διαχειρίζεται τις πλατφόρμες Airtable που χρησιμοποιούμε για τη βελτίωση της ροής των εργασιών μας,
 • TYPEFORM SL, με έδρα στη διεύθυνση C/ Can Rabia 3-5, 4ος όροφος, 08017 – Βαρκελώνη, Ισπανία, η οποία διαχειρίζεται την πλατφόρμα Typeform που χρησιμοποιούμε για την εργασία με δεδομένα,
 • Freshworks Inc., με έδρα στη διεύθυνση San Mateo, 2950 S Delaware St Suite 201, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία διαχειρίζεται την πλατφόρμα Freshdesk που χρησιμοποιούμε για τη βελτίωση της υποστήριξης πελατών μας,
 • airSlate Inc., με έδρα στη διεύθυνση 2901 West Coast Highway Newport Beach, CA 92663, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία διαχειρίζεται την πλατφόρμα SignNow για την ηλεκτρονική υπογραφή εγγράφων,
 • Celonis, Inc., με έδρα στη διεύθυνση One World Trade Center 87th Floor New York, NY 10007, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία διαχειρίζεται την πλατφόρμα make που χρησιμοποιούμε για να παρακολουθούμε τις εργασίες και τη ροή των εργασιών μας,
 • SendPulse Inc., με έδρα στη διεύθυνση 119 W 24th St Fl 4, New York City, New York, 10011, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Mailgun Technologies Inc, με έδρα στη διεύθυνση 12 E Pecan St.#1135 San Antonio Texas 78205, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες μας βοηθούν στην αποστολή των ενημερωτικών μας δελτίων,
 • DigitalOcean Holdings, Inc., με έδρα στη διεύθυνση 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία μας παρέχει υπηρεσίες cloud,
 • ABRA Software a.s., με έδρα στη διεύθυνση Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Τσεχική Δημοκρατία, η οποία μας παρέχει συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP),
 • UnicornsLab s.r.o., με έδρα στη διεύθυνση Skřivanova 334/4, Ponava, 602 00 Brno, Τσεχική Δημοκρατία, η οποία διαχειρίζεται τις διαδικτυακές εκστρατείες μας, 
 • LCG New Media s.r.o., με έδρα στη διεύθυνση Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8, Τσεχική Δημοκρατία, η οποία μας βοηθά στις δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με την πολιτική απορρήτου πριν συνδεθείτε για πρώτη φορά σε μια συνεδρία.

Εάν ο εργοδότης σας σας προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την Hedepy, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν διαβιβάζουμε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα στον εργοδότη σας, παρά μόνο συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τον συνολικό αριθμό των συνεδριών και τη συνολική ονομαστική αξία των συνεδριών που ζητήθηκαν.

Φυσικά, και ο θεραπευτής σας έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και είναι ο μοναδικός υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας.

 

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η εταιρεία μας δίνει έμφαση στην εμπιστευτικότητα των συνεδριών και στην ασφάλεια των δεδομένων σας. Έχουμε υιοθετήσει υψηλά πρότυπα όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας για τα συστήματα και τα πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε. Τα κυριότερα μέτρα περιλαμβάνουν:

 • απαιτήσεις υψηλού επιπέδου για τους θεραπευτές και τον επαγγελματισμό τους, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για τη διασφάλιση των πληροφοριών σχετικά με εσάς, οι οποίες καθορίζονται στη σύμβαση που συνάπτουμε με τους θεραπευτές,
 • οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια του συστήματος κρατήσεων και τηλεδιασκέψεων, όπως επαλήθευση, ανωνυμοποίηση, μόνο εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ασφάλεια διακομιστή, παρακολούθηση, συμφωνίες SLA,
 • ελαχιστοποίηση των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα,
 • τήρηση του απορρήτου από όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στο σύστημα κρατήσεων.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Δικαίωμα καταγγελίας: Αν πιστεύετε ότι παρά τις προσπάθειές μας παραβιάζουμε τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ελλάδος: https://www.dpa.gr/, τηλ. +30 210 6475600, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

Επιπλέον, έχετε και τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Πιο συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες: μπορείτε να μας ρωτήσετε, κατά περίπτωση, ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και οτιδήποτε σχετίζεται με τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν έχει απαντηθεί παραπάνω.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης/αντικατάστασης: Εάν το email, το τηλέφωνο ή το όνομά σας έχει αλλάξει, επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση επικοινωνίας και θα χαρούμε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 3. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Εάν πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά παράβαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και των νόμιμων διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ζητήσετε εξηγήσεις, να ζητήσετε να άρουμε την κατάσταση που δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο, ιδίως μπορείτε να ζητήσετε το κλείδωμα ή την καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 4. Δικαίωμα διαβίβασης: μπορείτε να μας το ζητήσετε και θα σας στείλουμε την αναφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή.
 5. Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Θα χαρούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εάν δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία.

 

Και πού μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα;

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα παράπονα και να διευθετήσουμε τα αιτήματα ή τις καταγγελίες σας το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του support@hedepy.gr και στη διεύθυνσή μας που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο. Είμαστε επίσης διαθέσιμοι στο + 30 694 244 8711 και στην ηλεκτρονική συνομιλία του Ιστοτόπου https://hedepy.gr/.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024.

Συγκαταθεση για την επεξεργασια δεδομενων προσωπικου χαρακτηρα

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τα ενημερωτικά μας δελτία. Χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας για να έχουμε τη δυνατότητα και να επιτρέπεται να σας στέλνουμε τα ενημερωτικά μας δελτία.

 

Ποιος θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εμείς, η Hedepy s.r.o., με έδρα στη διεύθυνση V Tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Prague 6, Τσεχική Δημοκρατία, με αριθμό μητρώου 092 06 281, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται στο Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, με αριθμό φακέλου. C 332559 θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@hedepy.gr  ανά πάσα στιγμή.

 

Πότε θα επικοινωνούμε μαζί σας; Τι θα σας γράφουμε και γιατί;

Σε περίπτωση που μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για να σας στείλουμε τα ενημερωτικά μας δελτία (εμπορική επικοινωνία), θα σας στέλνουμε τα ενημερωτικά μας δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το σκοπό αυτό, χρειαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, την οποία μας παρέχετε με το παρόν και ταυτόχρονα μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες και την Πολιτική Απορρήτου μας.

Θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας στέλνουμε τα ενημερωτικά μας δελτία για χρονικό διάστημα 3 ετών, εκτός εάν διαγραφείτε νωρίτερα ή αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας με άλλο τρόπο (π.χ. με ηλεκτρονικό μήνυμα).

Τι πρέπει να κάνετε αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον νέα μας;

Μπορείτε εύκολα να διαγραφείτε από τα ενημερωτικά δελτία ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση επικοινωνίας μας ή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο στο ενημερωτικό δελτίο που σας στέλνουμε. Θα διαγράψουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τη βάση δεδομένων επικοινωνίας μας. Ωστόσο, εάν αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη βάση δεδομένων (για παράδειγμα, εάν είστε χρήστης της πλατφόρμας μας), ενδέχεται να διατηρήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε βάσει νομικού τίτλου πέραν της συγκατάθεσής σας (π.χ. για να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις). Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας πριν από την ανάκληση.


Ποιος δύναται να μας βοηθήσει με την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Τα ακόλουθα φυσικά και νομικά πρόσωπα μας βοηθούν να στέλνουμε τα ενημερωτικά μας δελτία:

 • SendPulse Inc. με έδρα στη διεύθυνση 119 W 24th St Fl 4, New York City, New York, 10011, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
 • Mailgun Technologies Inc, με έδρα στη διεύθυνση 12 E Pecan St. #1135 San Antonio Texas 78205, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Δικαίωμα καταγγελίας: Αν πιστεύετε ότι παρά τις προσπάθειές μας παραβιάζουμε τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με το ΑρχήΠροστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ελλάδος, https://www.dpa.gr/, τηλ. +30 210 6475600, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

 

Επιπλέον, έχετε επίσης τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς και, αν μας το ζητήσετε, πρέπει επίσης να σας δώσουμε πρόσβαση σε αυτά.
 • Εάν η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου έχει αλλάξει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση επικοινωνίας και θα χαρούμε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Εάν πιστεύετε ότι, ενώ επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παραβιάζουμε τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τις νόμιμες υποχρεώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε διευκρινίσεις, να μας ζητήσετε να άρουμε την κατάσταση που δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο, ειδικότερα, μπορείτε να ζητήσετε τον αποκλεισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ή την καταστροφή των προσωπικών δεδομένων.
 • Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εάν μας το ζητήσετε.
 • Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ιδίως εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτόματα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε έτερο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Και πως μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα;

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα παράπονα, τα αιτήματα ή τις καταγγελίες σας το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του support@hedepy.gr, στη διεύθυνσή μας που αναφέρεται στην επικεφαλίδα. Είμαστε επίσης διαθέσιμοι στο + 30 694 244 8711 και στην ηλεκτρονική συνομιλία https://hedepy.gr/.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024.